Vadovų veiklos vertinimas

 

Vadovų veiklos vertinimas

Švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimas vykdomas pagal Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatus.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-279

Reikalavimai švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai

 

Švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitų vertinimo statistiniai duomenys

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą yra įgaliota vykdyti švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitų vertinimų stebėseną.

Statistiniai duomenys renkami peržiūrėjus viešai skelbiamas švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitas švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar institucijos, įgyvendinančios savivaldybės ar valstybės dalininko teises, interneto svetainėje ir švietimo įstaigos interneto svetainėje.

 

Švietimo įstaigų vadovų 2019 metų veiklos ataskaitų vertinimo statistiniai duomenys

*Tik einamųjų metų užduotys; tik vadovo įsivertinimas; nėra švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens įvertinimo, jo pagrindimo ir siūlymų, galutinio veiklos įvertinimo; uždengtas vertinimo pagrindimas ir įvertinimas, galutiniai įvertinimai; nėra paskelbtų vertinimo ataskaitų. Pirminiai duomenys surinkti 2020 m. balandžio-gegužės mėn. Duomenys tikslinti 2020 m. spalio mėn.

Švietimo įstaigų vadovų 2019 metų veiklos ataskaitų vertinimo statistiniai duomenys pagal savivaldybes

Švietimo įstaigų vadovų 2019 m. metų veiklos ataskaitose pateiktų kompetencijų tobulinimo poreikis

 

Švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitų vertinimo statistiniai duomenys


*Tik einamųjų metų užduotys; tik vadovo įsivertinimas; nėra veiklos vertinimo pagrindimo, siūlymų, galutinės veiklos vertinimo išvados; nėra paskelbtų vertinimo ataskaitų. Pirminiai duomenys surinkti 2019 m. kovo-balandžio mėn. Duomenys tikslinti 2019 m. rugsėjo mėn.

Švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitų vertinimo statistiniai duomenys pagal savivaldybes

Vadovų atestacija

Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacija nevykdoma nuo 2018 m. vasario 19 d.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-146

 

Archyvinė medžiaga

Dokumentai

Konsultantų sąrašas