Registracija

Asmenys, siekiantys būti įtraukti į rezervą, pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą įtraukti į švietimo įstaigų vadovų rezervą;
  2. Gyvenimo aprašymą Europass CV formatu lietuvių kalba (pdf formatu) su priedais;
  3. Dokumentų, patvirtinančių, kad jis atitinka Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 ir 4.7 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, kopijos.

Pretendentai, siekiantys būti įtraukti į:

  • 1-ą ar 2-ą rezervo grupę, papildomai pateikia informaciją apie kompetencijų įvertinimą bei prašyme nurodo apie kokius paskelbtus konkursus į švietimo įstaigų vadovų pareigas norėtų gauti informaciją;
  • 3-ią rezervo grupę –  švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) ar jų įgaliotos institucijos arba asmens, einančio švietimo įstaigos vadovo pareigas, rekomendaciją;
  • 4-ą rezervo grupę – informaciją apie pasirengimą konsultuoti naujai paskirtus vadovus.

Kartu asmenys privalomai pateikia sutikimą jų duomenis naudoti reglamento 14 punkte nurodytiems subjektams teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentus prašome siųsti el. p. snieguole.dinapiene@nsa.smm.lt  arba paštu adresu: Nacionalinei švietimo agentūrai, M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius.