Klausimai – atsakymai

Kodėl reikėjo švietimo įstaigų vadovo rezervo?
Rezervo formavimo tikslas – kaupti duomenis apie patyrusius švietimo įstaigų vadovus, parengti asmenų, turinčių vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų, potencialių švietimo įstaigos vadovų, organizuoti rezerve esančių asmenų kompetencijų tobulinimą.
https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/vadovai/ 

Kodėl verta būti švietimo įstaigų vadovo rezerve?
Į rezervą įrašytiems asmenims pagal jų pasirengimą ir poreikius siūlomos kompetencijų tobulinimo priemonės ir (ar) pateikiama informacija apie galimybes įgyti kompetencijų.

Vartotojai naudojasi rezervo informacija organizuoti konkursus švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti, vadovaudamiesi Konkurso valstybinių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011  m. liepos 1 d. įsakymu Nr.V-1193 ,,Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybinių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘, taip pat gali ieškoti potencialių kandidatų į švietimo įstaigos vadovus, kreipdamiesi į rezerve esančius asmenis, išreiškusius pageidavimą gauti informaciją apie atitinkamus konkursus.

Kokios yra švietimo įstaigų vadovo rezervo grupės?
Švietimo įstaigų vadovų rezervo sudarymo reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-393 (toliau – reglamentas) sudaro keturios asmenų, atitinkančių švietimo įstaigos vadovui keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalyje nustatytą reikalavimą, grupės:

1 grupę sudaro asmenys, Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka įsivertinę vadovavimo švietimo įstaigai  kompetencijas, tačiau nedirbę švietimo įstaigos vadovais.

2 grupę sudaro asmenys, baigę švietimo įstaigos vadovo kadenciją, turintys vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimą, bet ne ilgiau kaip 5 metus nedirbantys švietimo įstaigos vadovais.

3 grupę sudaro asmenys, dar neįsivertinę vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų, tačiau tikslingai to siekiantys, turintys gebėjimų vadovauti suaugusių asmenų grupėms ir turintys švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) ar jų įgaliotos institucijos arba asmens, einančio švietimo įstaigos vadovo pareigas, rekomendaciją.

4 grupę sudaro asmenys, einantys švietimo įstaigos vadovavimo pareigas, turintys sėkmingo vadovavimo švietimo įstaigai patirties ir pasirengę konsultuoti kitus švietimo įstaigų vadovus. 

Kaip galima užsiregistruoti į švietimo įstaigų vadovo rezervą?
Asmenys, siekiantys būti įtraukti į rezervą, kreipiasi į rezervo tvarkytoją (šiuo atveju į NMVA), užpildo prašymą būti švietimo įstaigų vadovų rezerve ir pateikia reglamento 19 punkte nustatytus dokumentus. Rezervo tvarkytojas, patikrinęs duomenis, įregistruoja asmenį į rezervą.

Kokius dokumentus asmenys švietimo įstaigų vadovo rezervo tvarkytojui turi pateikti?Prašymą, gyvenimo aprašymą Europass CV formatu lietuvių kala (pdf formatu) su priedais ir informaciją, patvirtinančią atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, keliamiems švietimo įstaigos vadovui.

Pretendentai siekiantys būti įtraukti į 1-ą ar 2-ą rezervo grupę, papildomai pateikia informaciją apie kompetencijų vertinimą, 3-ią rezervo grupę-rekomendaciją, o į 4-ą-grupę informaciją apie pasirengimą konsultuoti naujais paskirtus vadovus.