Vertinimo procedūros

Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimo procedūros

Kompetencijų vertinimas vyksta keturias valandas (į šį laiką neįskaitomos pertraukos pailsėti). Vertinimo pabaigos laikas gali skirtis, priklausomai nuo to, kaip greitai pretendentams pavyksta atlikti užduotis. Vertinimo metu numatyta viena kavos pertrauka.

Vertinimas vykdomas 3-4 vertinamųjų grupėmis. Vertinimui naudojamos užduotys yra universalios ir nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus. Vertinimo metu atliekamas skaitmeninis vaizdo įrašas.

 

Vertinamos kompetencijos

Asmeninio veiksmingumo

pasitikėjimas savimi ir atvirumas; pagarba sau ir kitiems; kūrybingumas, lankstumas; tolerancija socialinei įvairovei; pozityvumas; platus akiratis/interesų ratas; atsakomybė ir sąžiningumas; kryptingumas, orientacija į tikslus; iniciatyvumas, organizuotumas; streso valdymas; drąsa ir ryžtas; integralumas – žodžių ir elgesio darna ir kt.

Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo

konceptualus mąstymas; vizijos turėjimas; gebėjimas sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus; gebėjimas skirti prioritetus; gebėjimas dirbti su informacija: šaltinių parinkimas, duomenų rinkimas ir analizė; atvirumas pokyčiams, mokėjimas juos planuoti ir valdyti ir kt.

Mokėjimo mokytis

mokymosi visą gyvenimą nuostata; atvirumas mokymuisi; savivoka; gebėjimas įsisavinti/integruoti naują informaciją, praktiškai taikyti įgytas žinias; tinkamų ir įvairių mokymosi metodų taikymas; gebėjimas ir noras dalytis žiniomis, patirtimi ir kt.

Vadovavimo žmonėms

gebėjimas formuoti ir valdyti komandas, dirbti komandoje; gebėjimas paskatinti ir deleguoti; gebėjimas motyvuoti, įkvėpti; gebėjimas stebėti kitų veiklą ir teikti grįžtamąjį ryšį; gebėjimas ir noras ugdyti žmones, atskleisti jų potencialą, teikti paramą; gebėjimas moderuoti pokalbius, susirinkimus ir kt.

Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi

gebėjimas siekti, kad būtų taikomi tinkamiausi ugdymo metodai; stiprinti bendruomenės nuostatą, numatančią galimybę kiekvienam mokiniui pasiekti gerų mokymosi rezultatų; sudaryti palankias ir saugias mokymosi sąlygas visiems mokiniams; kartu su bendruomene įgyvendinti strategijas, užtikrinančias gerą mokinių elgesį, lankomumą ir mokymosi rezultatus; skatinti ugdymo ir mokymosi proceso dalyvių dalyvavimą procese bei atsakomybę už jo veiksmingumą ir rezultatus; organizuoti mokinių pasiekimų, jų pažangos ir ugdymo proceso stebėseną, analizuoti rezultatus ir tobulinti ugdymo procesą bei švietimo įstaigos veiklą ir kt.

 

Kompetencijų vertinimui naudojami metodai

Kompetencijomis pagrįstas giluminis interviu. Tai individualus pokalbis pretendento kompetencijoms aptarti remiantis jo patirtimi ir supratimu.

Individualios praktinės vadovavimo užduotys. Jos skirtos atskleisti asmenines vadovavimo kompetencijas, susijusias su sprendimų priėmimu, prioritetų skyrimu, laiko valdymu, darbu su informacija ir kt.

Grupinės vadovavimo užduotys. Jos skirtos atskleisti pretendento kompetencijas, susijusias su tarpasmeniniu bendravimu, pokalbių valdymu, argumentavimu, derybų vedimu, kūrybiškumu, bendradarbiavimu ir kt.

 

Vertinimo rezultatų analizė ir pateikimas

Vertintojai analizuoja visą vertinimo metu surinktą informaciją pagal vertintas kompetencijas. Visi vertintojai, vertinimo metu stebėję konkretų vertinimo dalyvį, apibendrina savo pastebėjimus ir sutaria dėl konkrečių kompetencijų galutinio vertinimo. Vertinamajam nurodytą dieną pateikiama raštiška vertinimo ataskaita bei jos priedas.

Vertinimo ataskaitoje pateikiama:

Formali informacija. Joje pateikiama pretendento asmeniniai duomenys, vertinimo data, vertinamųjų kompetencijų apibendrintas įvertinimas.

Kompetencijų įvertinimo pagrindimas. Kiekviena kompetencija apibūdinama akcentuojant vertinamajam būdingą elgesį, įgūdžius, gebėjimus žinias bei nuostatas.

Apibendrinimas. Apibendrinimas skirtas bendram įspūdžiui apie pretendentą išreikšti ir svarbiausiems jo išskirtinumams akcentuoti. Apibendrinime taip pat apibūdinamos pretendento vertybinės nuostatos, nagrinėjant jas švietimo filosofijos kontekste.

Priedas – rekomendacijos tobulėjimui. Šioje dalyje įvardinamos svarbiausios tobulintinos sritys siekiant stiprinti vadovo/pretendento vadovavimo kompetenciją.