Pretendentų kompetencijų vertinimas

 

2011 metais LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtinta švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarka: 2011-07-01 įsakymas Nr.V-1193  „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais 2012 m. gruodžio 12 d., Nr. V-1740; 2015 m. balandžio 28 d., Nr. V-398; 2016-12-01 Nr. V-1082) ir 2011-07-01 įsakymas Nr. V-1194 „Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas“ (su pakeitimais 2015-04-28, Nr. V-399; 2016-12-01 Nr. V-1083). Pagal šią tvarką, kiekvienas pretendentas, ketinantis dalyvauti paskelbtame konkurse švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti, konkurso komisijai privalo pateikti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, liudijančios, kad pretendentas atitinka vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją. Kompetencijas vertina Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau – NMVA) ir jos pasitelkti specialistai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų personalo arba švietimo įstaigų vertinimo patirtį (toliau – vertintojas).

Tikslai

Objektyviai įvertinti asmenų, dalyvaujančių vertinime vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas ir jų potencialą, reikalingus vadovavimui mokyklai.

Suteikti duomenis, reikalingus atrinkti tinkamiausius kandidatus konkursuose į švietimo įstaigų vadovus.

Suteikti profesionalią paramą vertinamiesiems, siekiantiems ugdyti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas ir tapti švietimo įstaigos lyderiais.

Kaupti informaciją apie bendrą Lietuvos švietimo įstaigų vadovų kompetencijų lygį ir numatyti kvalifikacijos tobulinimo žingsnius bei kitas priemones.

Konfidencialumo užtikrinimas

Vertinimas vyksta laikantis konfidencialumo principo bei vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

Prieš dalyvaudamas vertinime, pretendentas pasirašo sutikimą, kuriame patvirtina, jog savanoriškai dalyvauja vertinime ir patiki vertinimo organizatoriams (NMVA) tvarkyti asmens duomenis.

Pretendentų vertinimo informacija prieinama tik NMVA atsakingiems asmenims, vertinimą vykdantiems specialistams, vertinimo dalyviui bei komisijos nariams, kai šiems pateikiama vertinimo išvada kartu su kitais konkurso dokumentais.

Kokybės užtikrinimas

Siekiant užtikrinti vertinimo kokybę, kiekviena vertinama kompetencija tikrinama ne mažiau kaip dviem skirtingais metodais.

Vertinimo metu vertintojai stebi ir fiksuoja dalyvių elgesį įvairiose situacijose, siekdami nustatyti konkrečių vertinamų kompetencijų pasireiškimo laipsnį bei įžvelgti vertinamųjų vadovavimo švietimo įstaigai potencialą.

Vertinimas organizuojamas taip, kad kiekvienas vertinamasis būtų stebimas ne mažiau kaip vieno vertintojo. Vertinimo objektyvumo užtikrinimui, grupinėse užduotyse vertintojai stebi po kelis pasirinktus vertinimo dalyvius.

Siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, daromas skaitmeninis įrašas, kad po vertinimo vertintojai turėtų galimybę surinkti daugiau informacijos, reikalingos vertinimo ataskaitai parengti.

Registracija vertinimui

Vertinime ketinantys dalyvauti asmenys registruojasi vertinimui, užpildydami Prašymo formą ir Gyvenimo aprašymo formą.

Vertinime gali dalyvauti pretendentai, atitinkantys formalius kvalifikacinius reikalavimus, kaip nustatyta Kvalifikacijų apraše. Pretendentai, kartu su prašymu ir gyvenimo aprašymu pateikia dokumentų, patvirtinančių, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, kopijas. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba kompetencijų vertinimo dieną.

Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Vertinimui registruojamasi užpildant šioje svetainėje esančias „Prašymo“ ir „Gyvenimo aprašymo“ formas ir atsiunčiant kitus reikalingus dokumentus. (Informacija suteikiama telefonu: +370 52041898).

Prašymą dalyvauti kompetencijų vertinimegyvenimo aprašymą ir kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas prašome siųsti el.p. snieguole.dinapiene@nmva.smm.lt arba paštu adresu: Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai, Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius

Informavimas

Pretendentai informuojami apie numatytą vertinimo datą (oficialiu raštu el. paštu) ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki vertinimo dienos. Tvarkos apraše numatytais atvejais, kai vertinimas turi įvykti greičiau, pretendentui apie vertinimo vietą ir laiką pranešama ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki vertinimo.

Organizavimas

Atvykęs į vertinimą, pretendentas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei dokumentus, patvirtinančius atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams.

Vertinimas vyksta keturias valandas (nuo 10 val. iki 14 val.). Vertinimo pabaigos laikas gali skirtis, priklausomai nuo to, kaip greitai pretendentams pavyksta atlikti užduotis. Vertinimo metu numatyta viena kavos pertrauka.

Vertinimo metu naudojamos užduotys yra universalios ir nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus.

Vertinimas vykdomas 3-4 vertinamųjų grupėmis.

Rezultatų analizė ir pateikimas

Vertintojai analizuoja visą vertinimo metu surinktą informaciją pagal vertintas kompetencijas. Visi vertintojai, vertinimo metu stebėję konkretų vertinimo dalyvį, apibendrina savo pastebėjimus ir sutaria dėl konkrečių kompetencijų galutinio vertinimo.

Vertinamajam pateikiama raštiška vertinimo ataskaita bei jos priedas. Ataskaitą pretendentas, dalyvaujantis konkurse, pateikia konkurso atrankos komisijai, kartu su kitais dokumentais, ataskaitos priedas – rekomendacijos tobulėjimui – skirtas vertinamajam.

Vertinimo rezultatai galioja penkerius metus. Visą šį laiką vertinimo rezultatai saugomi NMVA.

Pakartotinam vertinimui pretendentai gali registruotis ne anksčiau kaip po 1 metų.