Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001)

 

        

 

Apie projektą

„Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ 
Projekto Nr.  09.2.1-ESFA-V-706-03-0001
Projekto trukmė 2018 m. spalio 10 d. – 2021 m. spalio 30 d.

Projekto vertė  2 023 000,00 Eur

Trumpas projekto apibūdinimas

Projekto tikslas – įtvirtinti kokybės siekimo ciklą, tobulinant švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklą.

Projekto uždavinys:

tobulinti ir plėtoti neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo sistemą.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

parengtos ir išbandytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos;

įgalinta neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika;

plėtojamas švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kompetencijų ir veiklos vertinimas;

parengtas bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų pažangos stebėsenos vertinimo modelis;

sukurta išorinio vertinimo virtuali aplinka elektroninėje erdvėje bei plėtojama internetinė mokyklų įsivertinimo ir veiklos tobulinimo sistema.

Projekto metu pasiekti rezultatai prisidės prie nacionalinės švietimo politikos ir ES strateginių nuostatų ir rekomendacijų dėl mokinių ugdymo pasiekimų pagerinimo, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje, įgyvendinimo (2014-09-08; C(2014)6397).

Projekto tikslinės grupės: švietimo įstaigų darbuotojai ir švietimo paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai, ekspertai, švietimo valdymo ir savivaldos subjektų darbuotojai (atstovai).


KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS Į MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO SISTEMOS KONSULTANTŲ MOKYMO PROGRAMĄ

Kvietimas teikti paraiškas į mokymo programas

Paraiška dalyvauti mokymuose 


Kvietimas teikti paraiškas į mokymo programas

Paraiška dalyvauti mokymuose


PROJEKTO „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO TOBULINIMAS IR PLĖTOTĖ“ (NR. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) PRETENDENTŲ Į MOKYMO PROGRAMAS ATRANKOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS


Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) skelbia stažuotės Airijoje dalyvių atranką.

Stažuotės tikslas – išnagrinėti Airijos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo  ugdymo programas įgyvendinančių institucijų veiklos vertinimą ir įgyta patirtimi pasidalinti Lietuvoje.

Preliminari stažuotė data 2019 m. gegužės 13–17 d.

Vadovaujantis projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – Projektas)  stažuočių užsienyje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Agentūros direktoriaus 2019-02-28  įsakymu Nr. 2V-31 (NMVA direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 2V-50 redakcija) pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

Bendrieji reikalavimai:

 • stažuotės pretendentas turi būti įdarbintas Agentūroje ir (ar) projekto veiklose;
 • stažuotės pretendentas turi turėti mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo konsultanto darbo ir (ar) mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo arba darbo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo srityje patirties, arba švietimo valdymo ir savivaldos subjektų darbuotojai (atstovai), kuruojantys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklą.
 • Paraiška vertinama toliau, jei atitinka ne mažiau kaip vieną bendrąjį kriterijų.

Specialieji reikalavimai:

 • stažuotės pretendentas turi pasiūlyti ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo programas vykdančią (-as) instituciją (-as ) stažuotės vykdymui (preliminarus susitarimas elektroniniu paštu su priimančiąja institucija, numatomas vizito turinys, atitinkantis projekto 1.1. veiklos – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų parengimas – tikslą, atsakingo asmens institucijoje kontaktai), kurie vertinami balais: nepasiūlyta nei viena institucija – 0 balų; pasiūlyta viena institucija – 1 balas; pasiūlytos dvi institucijos – 2 balai; trys ir daugiau pasiūlytų institucijų – 3 balai;
 • būti įsipareigojusiam pasidalinti patirtimi (žodžiu ir (ar) raštu), įgyta stažuotės metu, (susijusia su projekto 1.1. veiklos – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų parengimas tikslu) su projekto veiklos vykdytojais ir kitais, projekto veiklomis susijusiais asmenimis, tai vertinama balais: patirties pristatymas savo įstaigoje – 1 balas; patirties pristatymas savivaldybės lygiu – 2 balai; patirties pristatymas nacionaliniu lygiu – 3 balai;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių, olandų) mokėjimas, kuris yra nurodomas Paraiškos formoje (priedas). Užsienio kalbos mokėjimas vertinamas pagal šiuos kriterijus (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą): B1 lygis – 1 balas; B2 lygis – 2 balai; C1 lygis – 3 balai; C2 ir aukštesnis lygis – 4 balai.
 • Vertinant paraiškas, bendrųjų ir specialiųjų kriterijų balai yra sumuojami.
 • Projekto 1 uždavinio 1.1. veiklos darbuotojams ir projekto 2 uždavinio 1.2 veiklos darbuotojams, taikomi Aprašo 20, 21, 22, 23.2, 23.3 ir 24 punktuose nustatyti reikalavimai.

Preliminarus atrenkamų asmenų skaičius – 8 asmenys.

Atrinktas stažuotės dalyvis turi pateikti savo darbovietės vadovo sutikimą (raštu) dėl darbuotojo vykimo į stažuotę.

Papildomos sąlygos:

 • Nedirbantiems Agentūroje stažuočių dalyviams dienpinigiai mokami sudarius bendradarbiavimo sutartį tarp stažuotės dalyvio darbdavio ir Agentūros. Stažuotės išlaidoms padengti Agentūra perveda lėšas dienpinigiams išmokėti dalyvio darbdaviui. Agentūra stažuočių dalyviams kelionės į užsienį išlaidas, vietinių kelionių išlaidas, draudimo išlaidas, apgyvendinimo išlaidas kompensuoja grįžus iš stažuotės ir pateikus Agentūrai kelionės į užsienį išlaidas, vietinių kelionių išlaidas, draudimo išlaidas, apgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

 

Pretendentai turi atsiųsti užpildytą paraišką (nurodytą Aprašo priede) iki 2019 m. balandžio 15 d. Stažuočių atrankos komisijai adresu Geležinio Vilko g. 12, Vilnius, LT-03163.

 

Daugiau informacijos teirautis el. p. birute. rutkauskiene@nmva.smm.lt; telefonas (8 5) 277 9023

 


Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) skelbia stažuotės Berlyne (Vokietija) dalyvių atranką.

Stažuotės tikslas – išnagrinėti Berlyno ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo  ugdymo programas įgyvendinančių institucijų veiklos vertinimą ir įgyta patirtimi pasidalinti Lietuvoje.

Preliminari stažuotė data 2019 m. gegužės 22–24 d.

Vadovaujantis projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – Projektas)  stažuočių užsienyje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Agentūros direktoriaus 2019-02-28 įsakymu Nr. 2V-31 (NMVA direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 2V-50 redakcija) pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

Bendrieji reikalavimai:

 • stažuotės pretendentas turi būti įdarbintas Agentūroje ir (ar) projekto veiklose;
 • stažuotės pretendentas turi turėti mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo konsultanto darbo ir (ar) mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo arba darbo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo srityje patirties, arba švietimo valdymo ir savivaldos subjektų darbuotojai (atstovai), kuruojantys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklą.
 • Paraiška vertinama toliau, jei atitinka ne mažiau kaip vieną bendrąjį kriterijų.

Specialieji reikalavimai:

 • stažuotės pretendentas turi pasiūlyti ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo programas vykdančią (-as) instituciją (-as ) stažuotės vykdymui (preliminarus susitarimas elektroniniu paštu su priimančiąja institucija, numatomas vizito turinys, atitinkantis projekto 1.1. veiklos – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų parengimas – tikslą, atsakingo asmens institucijoje kontaktai), kurie vertinami balais: nepasiūlyta nei viena institucija – 0 balų; pasiūlyta viena institucija – 1 balas; pasiūlytos dvi institucijos – 2 balai; trys ir daugiau pasiūlytų institucijų – 3 balai;
 • būti įsipareigojusiam pasidalinti patirtimi (žodžiu ir (ar) raštu), įgyta stažuotės metu, (susijusia su projekto 1.1. veiklos – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų parengimas tikslu) su projekto veiklos vykdytojais ir kitais, projekto veiklomis susijusiais asmenimis, tai vertinama balais: patirties pristatymas savo įstaigoje – 1 balas; patirties pristatymas savivaldybės lygiu – 2 balai; patirties pristatymas nacionaliniu lygiu – 3 balai;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių, olandų) mokėjimas, kuris yra nurodomas Paraiškos formoje (priedas). Užsienio kalbos mokėjimas vertinamas pagal šiuos kriterijus (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą): B1 lygis – 1 balas; B2 lygis – 2 balai; C1 lygis – 3 balai; C2 ir aukštesnis lygis – 4 balai.
 • Vertinant paraiškas, bendrųjų ir specialiųjų kriterijų balai yra sumuojami.
 • Projekto 1 uždavinio 1.1. veiklos darbuotojams ir projekto 2 uždavinio 1.2 veiklos darbuotojams, taikomi Aprašo 20, 21, 22, 23.2, 23.3 ir 24 punktuose nustatyti reikalavimai.

Preliminarus atrenkamų asmenų skaičius – 8 asmenys.

Atrinktas stažuotės dalyvis turi pateikti savo darbovietės vadovo sutikimą (raštu) dėl darbuotojo vykimo į stažuotę.

Papildomos sąlygos:

 • Nedirbantiems Agentūroje stažuočių dalyviams dienpinigiai mokami sudarius bendradarbiavimo sutartį tarp stažuotės dalyvio darbdavio ir Agentūros. Stažuotės išlaidoms padengti Agentūra perveda lėšas dienpinigiams išmokėti dalyvio darbdaviui. Agentūra stažuočių dalyviams kelionės į užsienį išlaidas, vietinių kelionių išlaidas, draudimo išlaidas, apgyvendinimo išlaidas kompensuoja grįžus iš stažuotės ir pateikus Agentūrai kelionės į užsienį išlaidas, vietinių kelionių išlaidas, draudimo išlaidas, apgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Pretendentai turi atsiųsti užpildytą paraišką (nurodytą Aprašo priede) iki 2019 m. balandžio 10 d. Stažuočių atrankos komisijai adresu Geležinio Vilko g. 12, Vilnius, LT-03163.

 

Daugiau informacijos teirautis el. p. birute. rutkauskiene@nmva.smm.lt; telefonas (8 5) 277 9023

 


Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr.  09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) skelbia stažuotės Olandijoje dalyvių atranką.

Stažuotės tikslas – išnagrinėti Olandijos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo  ugdymo programas įgyvendinančių institucijų veiklos vertinimą ir įgyta patirtimi pasidalinti Lietuvoje.

Preliminari stažuotė data 2019 m. birželio 10–14 d.

Vadovaujantis projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – Projektas)  stažuočių užsienyje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Agentūros direktoriaus 2019-02-28  įsakymu Nr. 2V-31 (NMVA direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 2V-50 redakcija) pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

Bendrieji reikalavimai:

 • stažuotės pretendentas turi būti įdarbintas Agentūroje ir (ar) projekto veiklose;
 • stažuotės pretendentas turi turėti mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo konsultanto darbo ir (ar) mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo arba darbo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo srityje patirties, arba švietimo valdymo ir savivaldos subjektų darbuotojai (atstovai), kuruojantys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklą.
 • Paraiška vertinama toliau, jei atitinka ne mažiau kaip vieną bendrąjį kriterijų.

Specialieji reikalavimai:

 • stažuotės pretendentas turi pasiūlyti ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo programas vykdančią (-as) instituciją (-as ) stažuotės vykdymui (preliminarus susitarimas elektroniniu paštu su priimančiąja institucija, numatomas vizito turinys, atitinkantis projekto 1.1. veiklos – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų parengimas – tikslą, atsakingo asmens institucijoje kontaktai), kurie vertinami balais: nepasiūlyta nei viena institucija – 0 balų; pasiūlyta viena institucija – 1 balas; pasiūlytos dvi institucijos – 2 balai; trys ir daugiau pasiūlytų institucijų – 3 balai;
 • būti įsipareigojusiam pasidalinti patirtimi (žodžiu ir (ar) raštu), įgyta stažuotės metu, (susijusia su projekto 1.1. veiklos – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų parengimas tikslu) su projekto veiklos vykdytojais ir kitais, projekto veiklomis susijusiais asmenimis, tai vertinama balais: patirties pristatymas savo įstaigoje – 1 balas; patirties pristatymas savivaldybės lygiu – 2 balai; patirties pristatymas nacionaliniu lygiu – 3 balai;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių, olandų) mokėjimas, kuris yra nurodomas Paraiškos formoje (priedas). Užsienio kalbos mokėjimas vertinamas pagal šiuos kriterijus (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą): B1 lygis – 1 balas; B2 lygis – 2 balai; C1 lygis – 3 balai; C2 ir aukštesnis lygis – 4 balai.
 • Vertinant paraiškas, bendrųjų ir specialiųjų kriterijų balai yra sumuojami.
 • Projekto 1 uždavinio 1.1. veiklos darbuotojams ir projekto 2 uždavinio 1.2 veiklos darbuotojams, taikomi Aprašo 20, 21, 22, 23.2, 23.3 ir 24 punktuose nustatyti reikalavimai.

Preliminarus atrenkamų asmenų skaičius – 8 asmenys.

Atrinktas stažuotės dalyvis turi pateikti savo darbovietės vadovo sutikimą (raštu) dėl darbuotojo vykimo į stažuotę.

Papildomos sąlygos:

 • Nedirbantiems Agentūroje stažuočių dalyviams dienpinigiai mokami sudarius bendradarbiavimo sutartį tarp stažuotės dalyvio darbdavio ir Agentūros. Stažuotės išlaidoms padengti Agentūra perveda lėšas dienpinigiams išmokėti dalyvio darbdaviui. Agentūra stažuočių dalyviams kelionės į užsienį išlaidas, vietinių kelionių išlaidas, draudimo išlaidas, apgyvendinimo išlaidas kompensuoja grįžus iš stažuotės ir pateikus Agentūrai kelionės į užsienį išlaidas, vietinių kelionių išlaidas, draudimo išlaidas, apgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Pretendentai turi atsiųsti užpildytą paraišką (nurodytą Aprašo priede) iki 2019 m. gegužės 2 d. Stažuočių atrankos komisijai adresu Geležinio Vilko g. 12, Vilnius, LT-03163.

 

Daugiau informacijos teirautis el. p. birute. rutkauskiene@nmva.smm.lt; telefonas (8 5) 277 9023