Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas

 

 

Naujas vaizdas
Pavadinimas „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“
Projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-001
Vadovas Laima Gudaitė, tel. (8 5)  204 5373, el.p. laima.gudaite@nmva.smm.lt
Trukmė 2009 m. sausio – 2011 m. vasario mėn.
Trumpas aprašymas

Projektas skirtas mokyklų įsivertinimo instrumentų sistemos sukūrimui, kuri padės efektyviau organizuoti įsivertinimo procedūras, taikant įsivertinimo metodikai tinkamus validžius instrumentus, gauti objektyvius duomenis, tinkamus naudoti veiklos kokybės tobulinimo planavimui ir įgyvendinimui.

Tikslinės grupės Tiesioginės tikslinės grupės: bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, direktorių pavaduotojai ugdymui, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. Netiesioginės tikslinės grupės, įtakojamos projekto: bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, kiti mokyklos veikla suinteresuotieji asmenys.
Įvykdytos veiklos. Leidiniai

Projekto metu sukurta įsivertinimo instrumentų kūrimo koncepcija,

6 instrumentai mokyklos kontekstui bei visoms mokyklos veiklos sritims tirti.

Projekte dirbusi mokslininkų grupė parengė „Plačiojo audito instrumento bandymas eksperimentinėse bendrojo lavinimo mokyklose programą“.

Iš sutaupytų lėšų yra išversta žymaus vokiečių edukologo, prof. Andreas Helmke knyga „Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts“ („Pamokos kokybė ir mokytojo profesionalumas: diagnostika,  vertinimas, tobulinimas“), Seelze, 2009 m.

Plačiau apie projekto veiklas

Šiuos instrumentus kūrė 10 mokslininkų edukologų dirbančių įvairiose Lietuvos aukštosiose mokyklose, juos vertino 5 patyrę profesionalūs ekspertai. Sukurtuosius koncepciją ir instrumentus vertino ir teikė siūlymus kaip juos patobulinti užsienio ekspertai – Šveicarijos „IQES online“ vertinimo platformos kūrėjai, mokslininkai ir praktikai. Mokyklos naudodamos šio projekto sukurtus instrumentus galės sėkmingai išsiaiškinti, kokie ugdymo procesai vyksta sėkmingai, numatyti, ką reikėtų patobulinti bei tobulinimosi kryptis, bus geriau informuoti mokytojai bei suinteresuoti švietimo kokybe asmenys (tėvai, politikai, mokyklų steigėjai ir kiti) apie realią padėtį visose mokyklos veiklos srityse. Taip pat mokyklos galės nusistatyti savo mokyklos veiklos prioritetus, fiksuoti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti mokyklose, mieste, regione bei pasirengti veiklos strateginį planą. Projekto metu buvo parengtos „Eksperimentinių bendrojo lavinimo mokyklų“ ir „Projekto konsultantų paraiškų vertinimas“ atrankos, kurių metu konkurso būdu buvo atrinkta 10 mokyklų bei 30 jų atstovų ir 40 projekto dalyvių-konsultantų. Buvo parengtos 2 atskiros apmokymo programos. Mokymų metu (surengti 5 seminarai, 114 val.) projekto dalyviai gilino bendruosius konsultacinius gebėjimus ir specialiąsias žinias, susijusias su naujai sukurtaisiais įsivertinimo instrumentais ir įsivertinimo vykdymu mokykloje. Projekte dirbusi mokslininkų grupė parengė „Plačiojo audito instrumento bandymas eksperimentinėse bendrojo lavinimo mokyklose programą“. Pagal ją instrumentai buvo išbandyti 10 atrinktų mokyklų. Pagal gautus duomenis buvo atliktos kiekybinė ir kokybinė analizės, kurių išvadomis remiantis instrumentai buvo koreguojami. Vietoj planuotų parengti 40 konsultantų buvo parengti 56, kurie konsultuos mokyklas apie įsivertinimo instrumentų taikymą. Iš projekto metu sutaupytų lėšų, buvo 60-yje Lietuvos savivaldybių buvo suorganizuoti 63 seminarai-pilotiniai mokymai kaip naudotis instrumentais, kaip surinkti ir apdoroti gautus duomenis, kaip juos interpretuoti ir kaip visa tai panaudoti tolimesniam mokyklos veiklos kokybės gerinimui. Ši veikla buvo labai naudinga dvejopai: konsultantai galėjo praktiškai išbandyti savo žinias ir pasirengimą, o mokyklų atstovai susipažinti su projekto metu sukurta mokyklų įsivertinimo instrumentų sistema ir jos galimybėmis.

Projekto rezultatai pakankamai svarūs ir svarbūs Lietuvos mokykloms: parengta įsivertinimo instrumentų koncepcija, sukurti įsivertinimo instrumentai (klausimynai anketoms, klausimai grupės diskusijai, mokytojų intervizijos grupės organizavimo aprašymas, atvejo analizės metodika,). Šie klausimynai buvo išbandyti 10-yje mokyklų, jie yra patikimi, jais naudojantis mokykla gali surinkti objektyvius duomenis apie savo veiklą. Klausimynų paketai skirti kelioms respondentų grupėms: mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Jie aprėpia ne tik visas 5 veiklos sritis bei visas 33 temas , bet ir mokyklos konteksto dalykus. Apie visa tai skaitykite straipsnyje „Mokyklos veiklos įsivertinimo instrumentų naudojimas“, laikraštyje „Dialogas“ (2012).