Dr. Vaivos Vaicekauskienės (1963-2015) publikacijos

ŠVIETIMO PROBLEMŲ ANALIZĖ

Bendroji švietimo būklė
1. Kūrybingumo (ne)ugdymas mokykloje. Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Švietimo plėtotės centro Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. 2009, rugpjūtis Nr. 3(31) ISSN 1822-4156.
2. Ar reikia bijoti nevalstybinio ugdymo. Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. 2010, balandis, Nr.1 (41) ISSN 1822-4156.
3. Tautinių mažumų švietimo politika: Kur einame? Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. 2011, lapkritis Nr. 9 (59) ISSN 1822-4156.
4. Savitos mokyklos: netradicinės, alternatyvios ar tiesiog kitokios? Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. 2012, rugsėjis Nr. 15 (79) ISSN 1822-4156.
5. Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys.  Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. 2012, spalis Nr. 17 (81) ISSN 1822-4156.
6. Tautinių mažumų švietimas Lietuvoje. Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė, Konsultavo Regina Klepačienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo organizavimo skyriaus vedėja. 2013 gruodis, Nr. 19 (105) ISSN 1822-4156.
7. Nepriklausomos valstybės švietimo kūrimo pamokos: 1988–2012. Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus metodininkė. Konsultavo dr. Rita Dukynaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo pavaduotoja. 2013 gruodis, Nr.14 (100) ISSN 1822-4156.

Bendrasis ugdymas
8. Kam ir kiek naudingas grupavimas pagal gebėjimus? Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. Medžiagą analizei surinkti padėjo dr. Sandra Balevičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. 2010, birželis Nr. 3 (43) ISSN 1822-4156.
9. Ką apie Lietuvos mokinių gebėjimus skaityti sako PISA 2012 tyrimas. Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. 2014 lapkritis, Nr. 14 (119) ISSN 1822- 4156.

Vadyba, lyderystė, mokytojai
10. Švietimo priežiūra: Kontroliuoti negalima pasitikėti. Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. Informaciją rinko: dr. Sandra Balevičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė, dr. Rima Zablackė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė, Jolanta Jevsejevienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyresnioji metodininkė, Laima Paurienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė, Veronika Kožemiakina, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyresnioji metodininkė. 2009, gruodis, Nr. 9(37) ISSN 1822-4156.
11. Geros pamokos receptai. Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. 2012, balandis Nr.1 (65) ISSN 1822-4156.

Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas
12. Kaip padidinti suaugusiųjų mokymosi galimybes? Analizę parengė Dr. Vaiva Vaicekauskienė. 2007, gruodis Nr. 9 (20) ISSN 1822-4156.

Bendraautorė
13. Pirmieji mokyklų vidaus audito rezultatai: ką tobulinti? Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Švietimo plėtotės centro Politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė, Jolanta Navickaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizės skyriaus vyresnioji specialistė. 2006, balandis Nr. 2 (5) ISSN 1822-4156.
14. Kas padaryta įgyvendinant Valstybinę švietimo strategiją? Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Švietimo plėtotės centro Politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė, dr. Rima Zablackė, Švietimo plėtotės centro Politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė, Veronika Kožemiakina, Švietimo plėtotės centro Politikos analizės skyriaus specialistė, Laima Paurienė,  Švietimo plėtotės centro Politikos analizės skyriaus vadovė. 2007, rugsėjis Nr. 5(16) ISSN 1822-4156.
15. Meninio ugdymo pamoka: ką reikėtų keisti. Analizę parengė: Snieguolė Vaičekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo skyriaus vedėja, Rugilė Paravinskaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo skyriaus specialistė. Konsultavo: dr. Emilija Sakadolskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Meninio ugdymo katedros dėstytoja, dr. Rita Dukynaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo pavaduotoja, dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė, Laima Rutkauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. 2012, balandis Nr. 2 (66) ISSN 1822-4156.
16. Lietuvių kalbos pamoka pagrindinėje mokykloje (aštunta klasė).  Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė, NMVA duomenis tvarkė Rugilė Paravinskaitė, su PISA duomenų baze dirbo Donata Vaičiūnaitė. 2012, rugsėjis Nr. 14 (78) ISSN 1822-4156.
17. Ar moka mūsų penkiolikmečiai skaityti? Žvilgsnis į EBPO PISA 2009 tyrimo rezultatus. Analizę parengė Mindaugas Stundžia, NEC Mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės skyriaus vedėjas, ir dr. Vaiva Vaicekauskienė, NMVA Politikos analizės skyriaus vyriausioji metodininkė. Su PISA duomenų baze dirbo Mindaugas Stundžia ir NMVA specialistė Donata Vaičiūnaitė. Konsultavo dr. Pranas Gudynas, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas, dr. Rita Dukynaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo pavaduotoja, Nida Poderienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė 2013, gegužė Nr. 4 (90) ISSN 1822-4156.

MOKSLO DARBAI
18. Vaicekauskienė, V. (2001). Sąžinės ugdymo pagrindinės mokyklos etikos pamokose galimybės ir ribos [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S)/ Vaiva Vaicekauskienė. – Vilnius. – 242 lap. :iliustr. – Darbas atliktas 1997-2001 metais Vilniaus universitete. – Publ. Disert. Tema: lap. 11(13pavad.). – bibliogr.: lap.196-199 (114 pavad.).
19. Vaicekauskienė, V. (2002). Suaugusiųjų paskatinimai ir bausmės ugdant vaikus (remiantis 9–12 metų vaikų nuomonėmis). Pedagogika. Mokslo darbai. 58. p. 35–40. ISSN 1392-0340. Aleph ID: 000031105; LDB: LT-LDB-0001:J.04~2002~1367176782930.
20. Vaicekauskienė, V. (2003). Implicitinė etikos mokytojų sąžinės samprata. Acta paedagogica Vilnensia. t. 10. p. 163–173. ISSN 1392-5016. Aleph ID: 000017316; LDB: LT-LDB-0001:J.04~2003~1367163552139.

PERIODIKA
Žurnalas „Mokykla“
21. Oazė dykumoje? [diskusija]. (1993). Parengė Ramutė Bruzgelevičienė. – Iliustr. – Aut.: Leonarda Jekentaitė, Violeta Jonynienė, Meilė Lukšienė, Regina Sabaliauskaitė, Vaiva Vaicekauskienė, Krescencijus Stoškus, Vincentas Žemaitis. Mokykla. Nr. 4/5 p.1-5. ISSN 1392-1908.-1993.
22. Vaicekauskienė, V. (1994). Melas, fantazija, teisingumas (tema – paauglys). Mokykla, Nr.4–5(575–576).
23. Vaicekauskienė, V. (1996). Apie penktokus ir kiaušinio lukštą. Mokykla, Nr.6 (601).

Savaitraštis „ Dialogas“
24. Mokytojas. Mokinys. Mokykla : [kultūros, mokslo, visuomenės veikėjų pasisakymai]. (1997).– Iliustr. –Aut.: Meilė Lukšienė, Salomėja Patamsienė, Onė Baliukonytė, Darius Kuolys, Viktorija Daujotytė, Kazimieras Vasiliauskas, Naglis Kardelis, Vaiva Vaicekauskienė, Leonidas Donskis. Dialogas. Saus.10, p. 6–7. ISSN 1392-1916.
25. Vaicekauskienė, V. (1998). Harmoningas žmogus. Dialogas. Rugpj. 21, p. 1,7-10.
26. Vaicekauskienė, V. (2008). Mokyklai reikia intelektualinės pagalbos. Dialogas, Nr.32 (814). 8–9 p.

KNYGOS
27. Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania. (2004). Education in Lithuania, 2003 : figures and trends. [compiled by Saulius Zybartas, Vaiva Vaicekauskienė] ; [translated by Giedrius Krivickas]. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 40 p.: diagr. ISBN: 9986035406; UDK: 37(474.5)(083); UDK: 37.014(474.5).
28. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Šiuolaikinių didaktikų centras. (2005). Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokykloje: metodinė priemonė. [sudarytojai: Evaldas Bakonis, Vaiva Vaicekauskienė, Daiva Penkauskienė]. Vilnius : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 210 p.: iliustr. ISBN: 9986035724 ; UDK: 37.035.4(072) ; UDK: 37.035:343.352(072).
29. Anti-corruption education at school : methodical materials for general and higher education schools. (2006). [translated and edited by Metropolio vertimai]. Vilnius: Garnelis, 312 p.: iliustr. ISBN: 9955428767 ; UDK: 37.035(075).
30. Антикоррупционное воспитание в школе: методическое пособие для общеобразовательных и высших учебных заведений / Центр современных дидактик. (2006). Вильнюс: Гарнялис, 312 p.: iliustr. ISBN: 9955428775 ; UDK: 37.035(474.5)(075) ; UDK: 328.185(474.5)(075).
31. Vaicekauskienė, V. (2007). Švietimo politikos analizės pagrindai. Serija „Į pagalbą savivaldybei“. Švietimo ir mokslo ministerija, ISSN 1822-8909.
32. Švietimo kokybės vertinimo metodologija: mokomoji knyga studentui. (2008). [parengė Kęstutis Pukelis, Jean-Luc Patry, Vaiva Vaicekauskienė, Rasa Braslauskienė, Nora Pileičikienė, Birutė Obelenienė, Aušra Fokienė]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 160 p. ISBN: 9789955123200.
33. Švietimo būklės tyrimų apžvalga. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metams ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų Lietuvai aspektu. (2008). Leidinio rengėjai: dr. Sandra Balevičienė, Robertas Bartaševičius, Veronika Kožemiakina, Laima Paurienė, dr. Vaiva Vaicekauskienė, dr. Antanas Valantinas, dr. Rima Zablackė. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo plėtotės centras.
34. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas 2003–2012. Medžiaga diskusijoms. (2012). Parengė Nacionalinis mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus darbuotojai: dr. Antanas Valantinas, dr. Sandra Balevičienė, Robertas Bartaševičius, Laima Paurienė, dr. Vaiva Vaicekauskienė, Donata Vaičiūnaitė. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
35. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. (2013). Švietimo raidos Lietuvoje įžvalgos : medžiaga diskusijoms. [Išankstinė viešosios politikos analizė]. Redakcinė grupė: Rimantas Vaitkus (pirmininkas) … [et al.]. Rengėjai: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra: Sergejus Neifachas, Sandra Balevičienė, Laima Paurienė, Vitalija Paurienė, Jolanta Jevsejevienė, Vaiva Vaicekauskienė, Donata Vaičiūnaitė, Rima Zablackė ; Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras: Žemyna Pauliukaitė, Julija Umbrasaitė, Saulė Mačiukaitė-Žvinienė ; UAB „Civitta“: Akvilė Dudulytė, Kęstutis Jovaišas]. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 115 p. : iliustr. ISBN: 9789986036685.
36. Lukšienė, M. (2014).  Educating for freedom /; [editors Ramutė Bruzgelevičienė, Vaiva Vaicekauskienė]; [English translation Emilija Sakadolskienė, Medeinė Tribinevičius]. Vilnius : Alma littera, 184 p. ISBN: 9786090116494.
37. Лукшене, М. (2014). Воспитывая для свободы. составители: Рамуте Бпузгелевичене, Вайва Вайцекаускене. Vilnius : Alma littera, 196 p. ISBN: 9786090116319; UDK: 37.
38. Švietimas visiems. UNESCO iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvoje. (2014). Leidinį rengė: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra: dr. Sandra Balevičienė, Jolanta Jevsejevienė, Laima Paurienė, Vitalija Paurienė, dr. Vaiva Vaicekauskienė, Donata Vaičiūnaitė. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

KONCEPCIJOS, PROGRAMOS, VADOVĖLIAI, ŽODYNAI
(autoriniai tekstai ir su bendraautoriais)
39. Dorinio ugdymo programa 5–6 klasėms. Mokykla, 1992 m. Nr.6.
40. Dorinio ugdymo programa 7–8 klasėms. Mokykla, 1992 m. Nr. 7.
41. Kiekvienas žmogus turi vardą : dorinio ugdymo chrestomatija VII–X klasei. Sudarė Vaiva Vaicekauskienė. (1994). Kaunas: Šviesa, 552 p. ISBN: 5430015431.
42. Jenkins, J. (1997). Šių laikų dorovinės problemos. [iš anglų kalbos vertė Milda Keršienė ; Lietuvos mokykloms pritaikė Vaiva Vaicekauskienė]. Vilnius: Alma littera, 348 p.: iliustr. ISBN: 9986023149.
43. Vaicekauskienė, V. (1998). Esu žmonių vaikas: dorinio ugdymo vadovėlis 5–6 klasėms ir septintos klasės mokiniams, pirmus metus lankantiems etikos pamokas. Vilnius: Alma littera. 263 p. iliustr. UDK: 37.034 ; UDK: 17.
44. Вайцекаускене В. (1998). Расту человеком: учебник нравственного воспитания для 5–6-х классов и для учащихся 7-х классов, первый год изучающих этику. [авторизованный перевод на русский язык Семена Липского]. Вильнюс: Alma littera, (Vilnius: Vilspa). 262, [2] p. ISBN: 9986025818.
45. Starkauskaitė, V., Žalytė, V. (1999). Aš, Tu ir Mes: dorinio ugdymo vadovėlis 1–2 klasei; [piešė Irena Guobienė ir Raminta Šumskytė]. Kaunas: Šviesa. (Vilnius: Vilspa). 142, [2] p. ISBN: 5430028789.
46. Vaicekauskienė, V. (1993). Žaidimai ir pratimai etikos pamokose. Mokykla, Nr. 1.
47. Vaicekauskienė, V. (1993). Kūrybiniai žaidimai per etikos pamokas. Mokykla, Nr.4–5.
48. Dorinis ugdymas vidurinėje bendrojo lavinimo mokykloje. Koncepcija. (1992). Mokykla, Nr.12.
49. MTP vartotos sąvokos. Švietimo vadybos sąvokų žodynas // Mokyklų tobulinimo programa. (2006). [viena iš autorių – V. Vaicekauskienė].
50. Vaicekauskienė, V. (2008). Kas yra gera iliustracija? // Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijos. Serija „Į pagalbą mokyklai“.
51. Geros mokyklos koncepcija. (2014) [viena iš autorių – Vaiva Vaicekauskienė]
52. Geros mokyklos vertinimo rodikliai (2014) [viena iš autorių – Vaiva Vaicekauskienė]
53. Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo modelis ir rodikliai (2015) [viena iš rengėjų – Vaiva Vaicekauskienė]http://www.nmva.smm.lt
54. Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos. (2015) [viena iš rengėjų – Vaiva Vaicekauskienė]http://www.nmva.smm.lt

PRANEŠIMAI, KALBOS
55. Vaiva Vaicekauskienė. Alternatyvus ugdymas: alternatyva kam ir kodėl? Prieiga internete: Virtuali edukacinė mokykla https://www.youtube.com/watch?v=ILUOYaksDyE – Video. 2013.
56. Vaiva Vaicekauskienė, Violeta Jonynienė. Humanistinės ugdymo tradicijos genezė Lietuvoje. Prieiga internete:  http://www.kurybinespartnerystes.lt/kp-dr_vaiva_vaicekauskiene_violeta_jonyniene:_humanistines_ugdymo_tradicijos_geneze_lietuvoje – Video. 2012.
57. Vaiva Vaicekauskienė. Tautinių mažumų švietimas http://alkas.lt/2011/11/12/apzvelgtas-tautiniu-mazumu-svietimas-video/#more-41892 – Video.  2011.
58. Vaiva Vaicekauskienė. Kūrybiškumo ugdymas mokykloje. Prieiga internete: http://www.nmakademija.lt/wp-content/uploads/2013/01/K%C5%ABrybi%C5%A1kumas_Vaiva-Vaicekauskiene.pdf – Skaidrės. 2010.
59. Vaiva Vaicekauskienė. ŠVIS savivaldybėms: vizija ir patirtys. Prieiga internete:  http://svis.emokykla.lt/uploads/Vaiva%20Vaicekauskiene_NMVA.pdf – Skaidrės. 2014.

Bibliografiją parengė Ričardas Ališauskas, Ramutė Bruzgelevičienė ir Monika Vanagaitė, 2015-07-28