Korupcijos prevencija

 

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas).

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas nurodo, jog korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;

3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;

4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;

5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;

6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

 

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, siekdama išaiškinti ir šalinti korupcijos įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos, jos darbuotojų bei susijusių asmenų veiklą, ragina asmenis pranešti apie pastebėtas korupcinio pobūdžio veikas el. paštu  pranesk@nmva.smm.lt.

Informacijos pateikėjo konfidencialumas garantuojamas.

Užgaulaus, įžeidžiančio pobūdžio anoniminiai pranešimai nėra nagrinėjami. Jei tokiuose pranešimuose yra šmeižto požymių – informacija bus perduodama teisėsaugos institucijoms.

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu stt@stt.lt, arba palikti pranešimą jų interneto svetainėje.

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė, kurioje išdėstyta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka.

Aktualios nuorodos:

Korupcijos prevencijos įstatymas.

Nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa.

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas.

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Transparency International Lietuvos skyrius.

www.kysiai.lt.

 

Korupcijos pasireiškimo prevencija atliekant mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, išorinį vertinimą

Mokyklų vykdančių bendrojo ugdymo programas, išorinį vertinimą reglamentuoja Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 balandžio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-587 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1167 redakcija).

Šiame dokumente nurodyta mokyklų atrankos tvarka (III skyriaus 13.3 punktas), išorės vertintojų elgesio taisyklės (1 priedas).

Mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklės https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.299409?jfwid=-wd7z7dcvb

Vertinamų mokyklų sąrašai skelbiami: http://www.nmva.smm.lt/isorinis-vertinimas/mokyklu-isorinis-vertinimas/vertinimai/vertinamu-mokyklu-sarasai/

Vida Kamenskienė, dirbdama Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus vedėja, pažeidė įstatymą

 

Korupcijos pasireiškimo prevencija atliekant Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų veiklos išorinį vertinimą ir akreditaciją

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinį vertinimą reglamentuoja Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. ISAK-1116 redakcija).

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinio vertinimo 2017 metų planas http://www.nmva.smm.lt/isorinis-vertinimas/pedagogu-kvalifikacijos-istaigos-isorinis-vertinimas/dokumentai/

 

Korupcijos pasireiškimo prevencija atliekant Pretendentų kompetencijų vertinimą

Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarką reglamentuoja Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194.

 

Korupcijos pasireiškimo prevencija atliekant pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) praktinės veiklos vertinimą

Nuo 2008 m. lapkričio 24 d., pasikeitus mokytojų atestavimo tvarkai (patvirtinti nauji Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai), buvo būtina parengti švietimo konsultantus (mokytojų ir socialinių pedagogų praktinės veiklos vertintojus), kurie vertintų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, pretenduojančių įgyti mokytojo eksperto ir mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, pedagoginę praktinę veiklą. Vertintojų atranka (apie ją buvo skelbiama informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ (2007 m. Nr.17 (252) buvo vykdoma pagal nustatytus kriterijus atsižvelgiant į teritorinio ir dalykinio paskirstymo principus ir tuomet organizuoti mokymai. Švietimo konsultantų (mokytojų ir socialinių pedagogų praktinės veiklos vertintojų) mokymai buvo rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-2011 „Dėl švietimo konsultantų (mokytojų praktinės veiklos vertintojų) rengimo programos patvirtinimo“ programa. Besiatestuojančių mokytojo eksperto ir mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai vertinti buvo parengti 136 švietimo konsultantai (mokytojų ir socialinių pedagogų praktinės veiklos vertintojai).

Švietimo konsultantų veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Švietimo konsultantų veiklos nuostatai

Švietimo konsultanto veiklos ataskaitos forma

2010-08-23 Įsakymas Nr: V-1394
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. ISAK-1041 „Dėl Švietimo konsultantų veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2008-06-20 Įsakymas Nr: ISAK-1866
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. ISAK-1041 „Dėl Švietimo konsultantų rengimo, veiklos ir atskaitomybės nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

2005-10-27 Įsakymas Nr: ISAK-2153
Dėl Švietimo konsultanto pažymėjimo formos patvirtinimo