Klausimai – atsakymai

Klausimus užduokite adresu info@nmva.smm.lt

 

Ar gali vertintojai, paskutiniąją vertinimo dieną pristatydami mokyklos veiklos privalumus ir tobulintinus dalykus, viešai paskelbti pavardes tų mokytojų, kurių pamokos vizito metu buvo įvertintos labai gerai?

Išorinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 8.6 papunktyje numatytas išorinio vertinimo uždavinys – „teikti informaciją apie mokyklų veiklos kokybę ir skleisti mokytojų, mokyklų ir mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų, dalyvių susirinkimų (savininkų, savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių veiklos gerąją patirtį“. Vadovaujantis minėta nuostata, išorinio vertinimo paskutinę dieną gali būti paminėti mokytojai, kurie vertinimo savaitę stebėtose pamokose demonstravo aukštą didaktinę kompetenciją (pvz., mokiniams pamokoje buvo sudarytos sąlygos būti aktyviais besimokančiaisiais, mokytojai įtraukė mokinius į pamokos uždavinio formulavimą, taikė įvairius ugdymo(si) metodus ir būdus, tikslingai ugdė aukštesnio lygio mąstymo gebėjimus ir pan.). Išorinio vertinimo ataskaitoje taip pat gali būti minimi labai gero ir gero mokytojų darbo pavyzdžiai (nurodant mokomąjį dalyką ir klasę) – tai turėtų paskatinti mokyklos pedagoginę bendruomenę veikti dar kokybiškiau bei pasinaudoti mokymuisi jau turima vidine gerąja patirtimi.


Ar reikėtų atsakinėti į pateiktus IQES online klausimyne teiginius apie integruotą užsienio kalbų ir dalykų mokymą visiems tėvams?

Švietimo ir mokslo ministerijai yra aktualu išsiaiškinti EMILE ir CLIL programų (dalykų mokymo užsienio kalba) aktualumą mokykloms. Dėl to į įsivertinimo ir pažangos anketą už 2018 metus yra įtraukti klausimai ne tik administracijos darbuotojams, bet ir tėvams bei vaikams, norint sužinoti visos bendruomenės požiūrį į šį konkretų klausimą. Klausimai, susiję su kalbomis (klausimynų vaikams ir tėvams 14–18 klausimai), yra tik 2018 metų anketoje, vėlesniais metais šie klausimai nebus kartojami.

Įsivertinimo ir pažangos anketa yra identiška visoms mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo programas, tam, kad būtų galima matyti ir lyginti duomenis nacionaliniu mastu, pastebėti bendras tendencijas tam tikrais klausimais. Jei specialiosioms mokykloms pateikiami klausimai skirtųsi nuo likusioms mokykloms pateikiamų klausimų, atsakymai į juos negalėtų būti įtraukiami į bendrą analizę.

 

Šių metų anketoje didelė dalis klausimų tinka visiems vaikams ir jų tėvams, pavyzdžiui:

„Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant“;

„Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu“;

„Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė“;

„Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę“;

„Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje“.

 

Į tuos klausimus, kurie neatitinka Jūsų mokyklos ir vaikų ugdymosi poreikių specifikos, galima neatsakyti. Tokia galimybė (pasirinkimas anketoje „Nėra duomenų“) yra numatyta būtent tokiems atvejams.

 

 

 


Puslapis „Klausimai – atsakymai“ paskutinį kartą atnaujintas 2018-05-02