Apie mus

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros įkūrimas yra Mokyklų tobulinimo programos (2002 – 2005) B komponento „Švietimo kokybės vadybos sukūrimas” 4 dalies – „Vidaus ir išorės auditas“ – pasekmė. 2005 m. gruodžio 30 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-2683 „Dėl Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros steigimo ir nuostatų tvirtinimo“ laikomas NMVA įkūrimo pradžia. 2006 m. sausio 23 d., kai NMVA įregistruota Juridinių asmenų registre (pažymėjimo Nr. 089080), yra agentūros oficialios veiklos startas.

NMVA MISIJA

Padėti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai užtikrinti švietimo kokybę, plėtojant švietimo institucijų įsivertinimą ir vertinimą bei įgalinant mokyklų vadovus ir steigėjus priimti kokybiškesnius sprendimus panaudojant turimus ir iš mokyklų gautus duomenis.

NMVA TIKSLAS

skatinti mokyklas, kitus švietimo teikėjus, švietimo pagalbos įstaigas diegti ir tobulinti kokybės kultūrą, vertinant jų veiklos kokybę, vykdant mokyklos, regiono, šalies švietimo būklės stebėseną, teikiant pagalbą ir koordinuojant mokyklų veiklos įsivertinimą ir apie rezultatus informuojant visų lygmenų švietimo vadybininkus ir visuomenę.

NMVA UŽDAVINIAI

  • Vadovauti šalies mokyklų veiklos kokybės vidaus įsivertinimui;
  • organizuoti ir koordinuoti mokyklų veiklos kokybės ir pedagogų kvalifikacijos įstaigų išorinį vertinimą;
  • teikti duomenis švietimo stebėsenai;
  • vykdyti mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojų atranką, mokymus ir atestavimą.
  • vertinti pretendentų į valstybines ir savivaldybės švietimo įstaigas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
  • organizuoti ir vykdyti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų vadybinės veiklos ir mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) praktinės veiklos vertinimą.