Profesinio tobulėjimo planavimas mokykloje: mokyklų išorinio vertinimo duomenų apžvalga

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus metodininkė Ramunė Korenkienė, remdamasi 2017–2018 m. vykdytų 143 Lietuvos mokyklų išorinio vertinimo duomenimis, apžvelgia profesinio tobulėjimo planavimo mokykloje procesus ir tobulinimo galimybes. Profesinės veiklos įsivertinimas, metinis pokalbis, refleksija apie veiklos kokybę, kryptingas įsivertinimo duomenų panaudojimas – svarbūs aspektai, kurių tobulinimui būtini susitarimai bendruomenėje, [...]

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centras akredituotas trejiems metams. [...]

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuočių Airijoje, Vokietijoje (Berlyne) ir Nyderlandų Karalystėje (Olandijoje) ataskaitos

Skelbiame projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) stažuočių Airijoje, Vokietijoje (Berlyne) ir Nyderlandų Karalystėje (Olandijoje) ataskaitas. [...]