Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų išorinis vertinimas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų veiklos išorinis vertinimas ir akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio 5 punktas nustato, kad kvalifikacijos tobulinimo programas įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvarka akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos. Švietimo paslaugų teikėjų – juridinių asmenų – veiklos, susijusios su pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, vertinimo ir akreditacijos tikslą, uždavinius, principus, kriterijus, vertinimo ir akreditacijos organizavimą bei vykdymą reglamentuoja Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės (toliau – Akreditacijos taisyklės).

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės vertinimas pagal Akreditacijos taisykles suprantamas kaip tyrimas, susidedantis iš įsivertinimo ir išorinio vertinimo. Išorinio vertinimo metu, remdamiesi įsivertinimo išvadomis, išorinio vertinimo ekspertai institucijai padeda nustatyti veiklos rezultatų kokybę ir teikia rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo. Atsižvelgdamas į išorinio vertinimo išvadas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras priima sprendimą dėl institucijos akreditacijos 5 arba 3 metams.

Akredituotų įstaigų sąrašas

Pedagogų rengimo centrų ir aukštųjų mokyklų struktūrinių padalinių, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, sąrašas