Klausimai – atsakymai

 

Ar gali vertintojai, paskutiniąją vertinimo dieną pristatydami mokyklos veiklos privalumus ir tobulintinus dalykus, viešai paskelbti pavardes tų mokytojų, kurių pamokos vizito metu buvo įvertintos labai gerai?

Išorinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 8.6 papunktyje numatytas išorinio vertinimo uždavinys – „teikti informaciją apie mokyklų veiklos kokybę ir skleisti mokytojų, mokyklų ir mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų, dalyvių susirinkimų (savininkų, savivaldybių administracijų struktūrinių padalinių veiklos gerąją patirtį“. Vadovaujantis minėta nuostata, išorinio vertinimo paskutinę dieną gali būti paminėti mokytojai, kurie vertinimo savaitę stebėtose pamokose demonstravo aukštą didaktinę kompetenciją (pvz., mokiniams pamokoje buvo sudarytos sąlygos būti aktyviais besimokančiaisiais, mokytojai įtraukė mokinius į pamokos uždavinio formulavimą, taikė įvairius ugdymo(si) metodus ir būdus, tikslingai ugdė aukštesnio lygio mąstymo gebėjimus ir pan.). Išorinio vertinimo ataskaitoje taip pat gali būti minimi labai gero ir gero mokytojų darbo pavyzdžiai (nurodant mokomąjį dalyką ir klasę) – tai turėtų paskatinti mokyklos pedagoginę bendruomenę veikti dar kokybiškiau bei pasinaudoti mokymuisi jau turima vidine gerąja patirtimi.