Kvalifikacijos tobulinimas

Mokyklų įsivertinimo skyriaus parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos

2017 metai

 1. „Mokyklos pažangos planavimas ir skatinimas, taikant įsivertinimo metodiką“, 8 akad. val.
 2. „Atnaujintos įsivertinimo metodikos praktinio panaudojimo galimybės“, 6 akad. val.
 3. „Integruoto ugdymo kokybės gerinimas EMILE tinklo mokyklose“, 6 akad. val.
 4. „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės tobulinimas naudojant bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo duomenis“, 6 akad. val.

2016 metai

 1. Kolegialaus grįžtamojo ryšio teikimas ir priėmimas mokytojų komandose,  6 akad. val.
 2. Mokyklos veiklos įsivertinimo pokyčių stebėsena, 8 akad. val.
 3. Projekto „EMILE klasė“ standarto ir nacionalinių įsivertinimo rodiklių dermė, 8 akad. val.
 4. Veiklos kokybės įsivertinimo metodikos taikymas mokykloje, 6 akad. val.
 5. Mokyklos veiklos kokybės pokyčių įsivertinimas: vadybos ir lyderystės dermė, 8 akad. val.
 6. 6 ir 8 klasių mokinių istorijos,  matematikos ir lietuvių kalbos tikslingo skaitymo gebėjimų ugdymo įtaka mokinių pasiekimams,  6 akad. val.
 7. Vadybinių aspektų stiprinimas, siejant mokytojų mokymąsi ir įsivertinimą su mokyklos veiklos tobulinimu, 8 akad. val.

2015 metai

 1. Projektas „Besimokantis mokytojai – besimokantys mokiniai“, 8 akad. val.
 2. Atnaujinti mokyklos veiklos įsivertinimo rodikliai, 12 akad. val.
 3. Įsivertinimo anketų analizės duomenys – kokybės stiprinimo veiksnys, 6 akad. val.
 4. 5 ir 7 klasių mokinių istorijos, matematikos ir lietuvių kalbos skaitymo gebėjimų diagnostiniai testai, 6 akad. val.
 5. Lietuvių k., istorijos ir matematikos 5 ir 7 klasių mokinių dalykinių kompetencijų pasiekimų ir pažangos vertinimas, įsivertinimas, fiksavimas ir analizė, 6 akad. val.
 6. Įsivertinimo duomenys – mokyklos pažangos vedlys, 6 akad. val.
 7. Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas  mokytojų komandose, 8 akad. val.
 8. Įsivertinimo metodika ir rodikliai: nuo seno prie naujo, 8 akad. val.

2014 metai

 1. Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimas panaudojant IQES online, 6 akad. val.
 2. Mokyklos pažangos identifikavimo, pamatavimo ir skatinimo galimybės, 8 akad. val.
 3. IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti panaudojant kolegialų grįžtamąjį ryšį, 6 akad. val.

2013 metai

 1. Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online Lietuva), 6 akad. val.
 2. Vertinimo duomenų panaudojimas vaikų socializacijos centrų veiklos tobulinimui, 8 akad. val.

2012 metai

 1. Vertinimas – prielaida veiklos tobulinimui, 6 akad. val.