EURYDICE naujienos

 

Naujausi „Eurydice“ leidinių vertimai į lietuvių kalbą:

 

2017–2018 m. Europos švietimo sistemų struktūra. Struktūrinės schemos

Pateikiama informacija apie Europos šalių bendrojo ugdymo struktūrą nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo 2017–2018 akademiniais ir mokslo metais. Ataskaitą sudaro nacionalinės struktūrinės schemos, paaiškinimai ir žemėlapis, kuriame nurodyti pagrindiniai privalomojo ugdymo organizavimo modeliai. Pateikiami duomenys apie 43 Europos švietimo sistemas, veikiančias 38 „Erasmus+“ programoje dalyvaujančiose šalyse.

Mokytojo karjera Europoje. Galimybės tapti mokytoju, karjeros raida ir parama

Pateikiama lyginamoji nacionalinės mokytojo karjeros politikos apžvalga skirtingose Europos šalyse. Ataskaitoje nurodyti taikomi reglamentai ir rekomendacijos dėl švietimo politikos pradinio ir bendrojo vidurinio ugdymo lygmenyse. Į ataskaitą įtraukti visų Europos Sąjungos šalių ir Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Šveicarijos, Islandijos, Lichtenšteino, Juodkalnijos, Norvegijos, Serbijos ir Turkijos duomenys. Ataskaitą sudaro penki skyriai: mokytojų pasiūlos ir paklausos perspektyvinis planavimas ir pagrindiniai iššūkiai, galimybės tapti mokytoju ir mokytojų judumas, tęstinis profesinis tobulėjimas ir parama, karjeros raida ir mokytojų vertinimas. Prieduose pateikiama informacija ir nuorodos į karjeros sistemas, mokytojų kompetencijų sistemas ir jų naudojimą.

Pilietiškumo ugdymas Europos mokyklose 2017 m. Ataskaitos santrauka

Ataskaitos santraukoje pristatomos 2017 m. spalio mėn. paskelbtos ir, remiant Europos Komisijai, parengtos „Eurydice“ ataskaitos Pilietiškumo ugdymas Europos mokyklose 2017 m. pagrindinės išvados. Duomenys grindžiami galiojančiais reglamentais ir rekomendacijomis, kuriuos „Eurydice“ tinklas surinko 42 švietimo sistemose, ir papildyti akademinėje literatūroje pateiktais duomenimis ir susijusių nacionalinio lygmens dalyvių apklausos rezultatais.

 

Naujausi „Eurydice leidiniai“:

 

Besimokančių migrantų integravimas Europos mokyklose: nacionalinė politika ir priemonės

Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures (ataskaita anglų kalba)

Šioje ataskaitoje analizuojama Europos šalių švietimo politika skatinant besimokančių migrantų integraciją mokyklose. Apžvelgiama plati skirtingų šalių švietimo politikos ir taikomų priemonių įvairovė, analizuojami įvairūs naujai atvykusių migrantų integracijos mokyklose aspektai. Taip pat pateikiama gilesnė analizė švietimo politikos priemonių, padedančių mokykloms sėkmingai priimti besimokančiuosius iš įvairių kultūrinių ir kalbinių aplinkų ir, atsižvelgiant į mokinių socialinius ir emocinius poreikius, skatinti jų mokymąsi. Ataskaitoje apžvelgiamos politinės priemonės, kurios yra taikomos pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme.

 

Prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių integravimas Europos aukštajame moksle: nacionalinė politika ir priemonės

Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe: National Policies and Measures (ataskaita anglų kalba)

Kilus pabėgėlių krizei, atsirado poreikis įvertinti, ar Europos šalys yra pasirengusios atsižvelgti į augantį prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių skaičių aukštajame moksle, nes tarp pabėgėlių yra jaučiamas didelis aukštojo mokslo poreikis, dauguma jų jau buvo pradėję studijas savo gimtosiose šalyse.

Kaip rodo duomenys, dauguma Europos šalių neturi specialių politinių priemonių, tačiau geros praktikos pavyzdžių galima rasti kai kurių aukštojo mokslo sistemų tokiose srityse kaip dokumentais neįrodytų kvalifikacijų pripažinimas, pagalba mokantis kalbos, finansinė parama ir kt.

 

Nacionalinės mokesčių už studijas ir paramos studentams sistemos Europos aukštajame moksle 2018/19

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19 (ataskaita anglų kalba)

Ar kurioje nors Europos šalyje studentai gali studijuoti nemokamai? Kuriose šalyse yra mokami didžiausi mokesčiai už studijas? Kokia finansinė parama yra siūloma studentams ir kas iš tikrųjų ją gauna? Švietimo informacijos tinklas „Eurydice“ išleido ataskaitą, kuri atsako į šiuos ir kitus klausimus.

Ataskaitoje pateikiama glausta mokesčių ir paramos sistemų Europos aukštajame moksle apžvalga ir išsamūs 43 aukštojo mokslo sistemų, veikiančių 38 Europos šalyse, aprašai (28 Europos Sąjungos šalyse, taip pat Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Šveicarijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Juodkalnijoje, Norvegijoje, Serbijoje ir Turkijoje).

 

Mokymo namuose politika Europoje. Pradinis ir pagrindinis ugdymas

Home education policies in Europe. Primary and lower secondary education (ataskaita anglų kalba)

Ar privalomas ugdymas Europoje reiškia ir privalomą mokyklos lankymą? Ar tėvai turi teisę savo vaikus mokyti namuose? Kokiomis sąlygomis tėvai gali pasinaudoti šia teise? Švietimo informacijos tinklas „Eurydice“ išleido ataskaitą, kuri atsako į šiuos ir kitus klausimus.

Šioje trumpoje ataskaitoje pateikiama informacija apie mokymo namuose politiką pradiniame ir pagrindiniame ugdyme. Ataskaita sudaryta iš dviejų dalių: palyginamosios apžvalgos ir nacionalinių aprašų. Analizė rodo, kad mokymas namuose šeimos pageidavimu yra galimas daugumoje šalių. Daugeliu atvejų šeimos turi gauti leidimą iš nacionalinių ar vietos valdžios institucijų. Mokytojų kvalifikacija ar būtinas minimalus jų išsilavinimas yra apibrėžtas pusėje analizuotų šalių. Mokinių daroma pažanga yra stebima beveik visose šalyse, o daugumoje šalių mokiniai laiko ir egzaminus.

 

Mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestis ir kitos išmokos 2016/2017 m. m.

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2016/17  (ataskaita anglų kalba)

„Eurydice“ ataskaitoje pateikiama informacija apie teisės aktais nustatytą mokytojų ir mokyklų vadovų darbo užmokestį ir kitas išmokas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas teikiančiose valstybės ir savivaldybių ugdymo įstaigose.

Lyginamojoje analizėje pateikiama informacija apie 41 švietimo sistemą, veikiančią 37 Europos šalyse. Duomenys rodo, kad mokytojų darbo užmokestis auga, tačiau tarp Europos šalių išlieka dideli darbo užmokesčio dydžio ir sąlygų jo augimui skirtumai. Bent 3 proc. mokytojų darbo užmokestis augo 18 švietimo sistemų. Tačiau faktinis pradedančių dirbti mokytojų darbo užmokestis devyniose Europos šalyse vis dar yra mažesnis nei buvo 2009–2010 m. m.

Skirtumai tarp šalių išryškėja analizuojant ne tik darbo užmokesčio dydį, bet laikotarpį, per kurį mokytojas, dirbdamas mokykloje, gali pasiekti nustatytą darbo užmokesčio maksimumą – skirtingose Europos šalyse tam gali prireikti nuo 6 iki 42 metų.

 

Privalomas ugdymas Europoje 2018–2019 m. m.

Compulsory Education in Europe – 2018/19 (ataskaita anglų kalba)

Šioje ataskaitoje pateikiama glausta informacija apie visiems besimokantiesiems privalomą ugdymą 43 švietimo sistemose, kurios veikia 38 šalyse (28 Europos Sąjungos šalyse, taip pat Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Šveicarijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Juodkalnijoje, Norvegijoje, Serbijoje ir Turkijoje).

 

Europos švietimo sistemų struktūra 2018–2019 m. m.: schemos ir diagramos

The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams (ataskaita anglų kalba)

Ataskaitoje pateikiama informacija apie švietimo sistemų struktūrą 2018–2019 m. m. 38 Europos šalyse, prisijungusiose prie Erasmus + programos, nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo lygmens. Leidinyje pateikiamos schemos ir diagramos, paaiškinimai ir žemėlapis, rodantis pagrindinius privalomojo ugdymo organizavimo modelius.

 

Mokslo metų organizavimas Europoje. Pradinis, bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas – 2018/19

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2018/19 (ataskaita anglų kalba)

Šioje mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie mokslo metų trukmę, jų pradžios ir pabaigos datas, mokymosi atostogų laiką ir trukmę bei mokymosi dienų skaičių. Ši informacija pateikiama apie 38 šalių, dalyvaujančių Erasmus + programoje, pradinio, bendrojo pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmenis.

 

Akademinių mokslo metų organizavimas – 2018/19

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2018/19 (ataskaita anglų kalba)

Publikuojamoje akademinių mokslo metų kalendorių apžvalgoje skelbiami nacionaliniai duomenys apie akademinių mokslo metų struktūrą (jų pradžią, pabaigą, studijų semestrų trukmę, atostogas ir egzaminų sesijas), atskleidžiami universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų skirtumai. Pateikiama informacija apie akademinių mokslo metų organizavimą 38 šalyse.

 

Rekomenduojamas metinis mokymo laikas ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas Europoje 2017–2018 m. m.

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2017/18 (ataskaita anglų kalba)

Švietimo informacijos tinklas „Eurydice“ publikavo atnaujintą ataskaitą, kurioje nagrinėjamas rekomenduojamas minimalus mokymo laikas ugdantis pagal privalomojo bendrojo ugdymo programas 2017–2018 m. m. 43 Europos švietimo sistemose.
Ataskaitoje pateikiamos nacionalinės diagramos, iliustruojančios duomenis pagal šalis ir pagal mokomąjį dalyką. Lyginamoji apžvalga nagrinėja politikos pokyčius, kurie įvyko per pastaruosius metus dėl rekomenduojamo mokymo laiko ir jo pasiskirstymo tarp dalykų. Ypatingas dėmesys skiriamas keletui mokomųjų dalykų, kurie šiuo metu ypač svarbūs Europos lygmeniu: skaitymas, rašymas ir literatūra, matematika, gamtos ir socialiniai mokslai.
Duomenys šiais metais buvo renkami kartu su NESLI tinklu. „Eurydice“ tinklas daugiau nei du dešimtmečius renka duomenis apie mokymo laiką ir nuo 2010 m. kasmet atnaujinamus duomenis galima rasti „Eurydice“ interneto svetainėje.

 

Mokytojo karjera Europoje. Galimybės tapti mokytoju, karjeros raida ir parama (ataskaita lietuvių kalba)

Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support (ataskaita anglų kalba)

Pateikiama lyginamoji nacionalinės mokytojo karjeros politikos apžvalga skirtingose Europos šalyse. Ataskaitoje nurodyti taikomi reglamentai ir rekomendacijos dėl švietimo politikos pradinio ir bendrojo vidurinio ugdymo lygmenyse. Į ataskaitą įtraukti visų Europos Sąjungos šalių ir Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Šveicarijos, Islandijos, Lichtenšteino, Juodkalnijos, Norvegijos, Serbijos ir Turkijos duomenys. Ataskaitą sudaro penki skyriai: mokytojų pasiūlos ir paklausos perspektyvinis planavimas ir pagrindiniai iššūkiai, galimybės tapti mokytoju ir mokytojų judumas, tęstinis profesinis tobulėjimas ir parama, karjeros raida ir mokytojų vertinimas. Prieduose pateikiama informacija ir nuorodos į karjeros sistemas, mokytojų kompetencijų sistemas ir jų naudojimą.

 

 

 

 


Puslapis „EURYDICE naujienos“ atnaujintas 2019-01-30