Įvyko konferencija „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“

 

     

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), šių metų gegužės 10 dieną Kauno „Saulės“ gimnazijoje organizavo konferenciją „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams bei vadovams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir specialistams, švietimo įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams, mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo grupių vadovams, nariams ir visiems, besidomintiems ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimu.

Konferencijoje „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“ susibūrusi švietimo bendruomenė išklausė informatyvius ir aktualius pranešimus. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus metodininkas dr. Linas Jašinauskas apžvelgė švietimo kokybės užtikrinimo sistemą tarpukario Lietuvoje, Agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė pateikė įsivertinimo ir vertinimo dermės įžvalgas, „Erudito“ licėjaus steigėjas dr. Nerijus Pačėsa pasidalijo turima patirtimi apie įtraukųjį, į kompetencijas orientuotą ugdymą bei perėjimą nuo mokymo prie mokymosi. Vertinimo ir įsivertinimo, pasitikėjimo ir kontrolės klausimus nagrinėjo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas dr. Liutauras Degėsys. Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Vaidas Bacys aptarė, kaip turimus duomenis panaudoti mokyklų veiklos kokybės tobulinimui.

Konferencijos dalyviai, pasiskirstę į keturias darbo grupes, aktyviai diskutuodami, suformulavo siūlymus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų vertinimo sistemai tobulinti ir jos tvarumui užtikrinti. Pateikti siūlymai bus panaudoti projekto įgyvendinimo metu rengiamai Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikai, Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos įgalinimui, metodologinių įrankių bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos įsivertinimui ir išoriniam vertinimui atnaujinimui, švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kompetencijų ir veiklos vertinimo plėtojimui. Pateiktos įžvalgos, kokias kompetencijas turi demonstruoti vertintojas, kad juo pasitikėtų mokykla bei pateiktas pasiūlymas, kad vertintojai taptų ir mokyklų konsultantais. Siekiant palengvinti duomenų surinkimą, analizę ir mokyklų vertinimo procesą padaryti šiuolaikiškesnį, numatoma sukurti išorinio vertinimo virtualią aplinką elektroninėje erdvėje bei, tęsiant ankstesnio projekto veiklą, plėtoti internetinės mokyklų įsivertinimo ir veiklos tobulinimo sistemos paslaugą, sudarant galimybes efektyviai ir veiksmingai nustatyti ne tik stipriuosius ir silpnuosius ugdymo veiklos aspektus, bet ir siūlyti įvairius metodus, kaip gerinti mokymą(-si) teikiant pagalbą mokytojui, vadovui.

Pristatymai

Įtraukus ir motyvuojantis ugdymas (doc. dr. Nerijus Pačėsa)

Įsivertinimo ir vertinimo dermė vakar ir šiandien (Laima Gudaitė)

Mokyklos tarpukario Lietuvoje: entuziazmo architektūra (doc. dr. Edita Riaubienė)

 

Konferencijos akimirkos

 

  

autor. Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, Linas Jašinauskas

 

Jolita Abraškevičienė
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) turinio vadovė
El. p. jolita.abraskeviciene@nmva.smm.lt