Pretendentų kompetencijų vertinimo užduotys atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus

Pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadovavimo kompetencijų vertinimui Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros naudojamos užduotys yra universalios ir nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus. Taip patvirtino Vilniaus apygardos administracinis teismas įsiteisėjusiu sprendimu.

Vadovavimo kompetencijų vertinimą atlikęs pretendentas, pretenduojantis į neformaliojo švietimo įstaigos vadovus, suabejojo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (toliau – Agentūra) pateiktomis užduotimis. Su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – Teismas) (byla Nr. eI-1020-244/2018), prašydamas nustatyti ar nebuvo pažeista pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vadovavimo kompetencijų vertinimo tvarka ir ištirti Agentūros pateiktų užduočių universalumą visiems švietimo įstaigų tipams. Pareiškėjas skunde teigė, kad neplanuoja dirbti bendrojo ugdymo mokyklos vadovu ir kad mokinių mokymo(si) ir lankomumo problemų neformaliojo švietimo įstaigoje nėra ir realiai dirbant nereikės jų spręsti.

Teismas pretendento skundą atmetė kaip nepagrįstą ir konstatavo, kad įsivertinęs vadovavimo kompetencijas, pretendentas gali eiti visų švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigas. Vertinimo metu naudotos užduotys yra universalios ir nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus ir vadovaujamasi bendra švietimo vadybos idėja pagrįsta norma, kad švietimo vadyba nėra diferencijuojama pagal švietimo įstaigų tipus. Vertinimo išvados daromos ne tik iš individualių užduočių atlikimo, bet ir individualaus bei grupinio pokalbio metu išsakytų minčių pagrindu. Todėl Teismas teigia, kad ne užduočių turinys (su nuoroda į vienokio ar kitokio tipo švietimo įstaigą) daro įtaką vertinimo rezultatams, o realus pademonstruotas pretendento kompetencijų (žinių, gebėjimų, nuostatų) lygis.

Teismas nusprendė, kad Agentūra tinkamai ir visapusiškai, vadovaudamasi Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ reikalavimais, įvertino pretendento vadovavimo kompetencijas.

 

 

Jovita Monkevičienė

Pedagogų vertinimo skyriaus vedėja

El. p. jovita.monkeviciene@nmva.smm.lt