Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimas

2011-07-01 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta nauja švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarka (2011-07-01 įsakymas Nr.V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“  Žin.,2011, Nr.83-4050) ir naujas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas (2011-07-01 įsakymas Nr. V-1194). Pagal naują tvarką, kiekvienas pretendentas, ketinantis dalyvauti po naujos tvarkos įsigaliojimo paskelbtame konkurse šveitimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti, konkurso komisijai privalo pateikti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, liudijančios, kad pretendentas atitinka vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją. Kompetencijas vertina Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau – NMVA) ir jos pasitelkti specialistai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų personalo arba švietimo įstaigų vertinimo patirtį (toliau – vertintojas).

Tikslai

Objektyviai įvertinti asmenų, dalyvaujančių vertinime vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas ir jų potencialą, reikalingus vadovavimui mokyklai.
Suteikti duomenis, reikalingus atrinkti tinkamiausius kandidatus konkursuose į švietimo įstaigų vadovus.
Suteikti profesionalią paramą vertinamiesiems, siekiantiems ugdyti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas ir tapti švietimo įstaigos lyderiais.
Kaupti informaciją apie bendrą Lietuvos švietimo įstaigų vadovų kompetencijų lygį ir numatyti kvalifikacijos tobulinimo žingsnius bei kitas priemones.

Konfidencialumo užtikrinimas

Vertinimas vyksta laikantis konfidencialumo principų bei vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.
Prieš dalyvaudamas vertinime, pretendentas pasirašo sutikimą, kuriame patvirtina, jog savanoriškai dalyvauja vertinime ir patiki vertinimo organizatoriams (NMVA) tvarkyti asmens duomenis.
Pretendentų vertinimo informacija prieinama tik NMVA atsakingiems asmenims, vertinimą vykdantiems specialistams, vertinimo dalyviui bei komisijos nariams, kai šiems pateikiama vertinimo išvada kartu su kitais konkurso dokumentais.

Kokybės užtikrinimas

Siekiant užtikrinti vertinimo kokybę, kiekviena vertinama kompetencija tikrinama ne mažiau kaip dviem skirtingais metodais.
Vertinimo metu vertintojai stebi ir fiksuoja dalyvių elgesį įvairiose situacijose, siekdami nustatyti konkrečių vertinamų kompetencijų pasireiškimo laipsnį bei įžvelgti vertinamųjų vadovavimo švietimo įstaigai potencialą.
Vertinimas organizuojamas taip, kad kiekvienas vertinamasis būtų stebimas ne mažiau kaip vieno vertintojo. Vertinimo objektyvumo užtikrinimui, grupinėse užduotyse vertintojai stebi po kelis pasirinktus vertinimo dalyvius.
Siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, daromas skaitmeninis įrašas, kad po vertinimo vertintojai turėtų galimybę surinkti daugiau informacijos, reikalingos vertinimo ataskaitai parengti.

Vertinimo eiga

Registracija
Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 10 dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Vertinime ketinantys dalyvauti asmenys registruojasi vertinimui, užpildydami Prašymo formą ir Gyvenimo aprašymo formą.
Vertinime gali dalyvauti pretendentai, atitinkantys formalius kvalifikacinius reikalavimus, kaip nustatyta Kvalifikacijų apraše. Pretendentai, kartu su prašymu ir gyvenimo aprašymu pateikia dokumentų, patvirtinančių, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, kopijas. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba kompetencijų vertinimo dieną.

Registracija vyksta el.p. egle.vasiliauskaite@nmva.smm.lt
(Informacija suteikiama telefonu: +370 52045374)

Informavimas
Pretendentai informuojami apie numatytą vertinimo datą (oficialiu raštu el. paštu) ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki vertinimo dienos. Tvarkos apraše numatytais atvejais, kai vertinimas turi įvykti greičiau,  pretendentui apie vertinimo vietą ir laiką pranešama ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki vertinimo

Organizavimas
Atvykęs į vertinimą, pretendentas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei dokumentus, patvirtinančius atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams.
Vertinimas vyksta visą dieną (6-8 val.). Vertinimo dienos metu numatyta 1 val. pietų pertrauka.
Vertinimo metu naudojamos užduotys yra universalios ir nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus.
Vertinimas vykdomas 3-6 vertinamųjų grupėmis.

Rezultatų analizė ir pateikimas
Vertintojai analizuoja visą vertinimo metu surinktą informaciją pagal vertintas kompetencijas. Visi vertintojai, vertinimo metu stebėję konkretų vertinimo dalyvį, apibendrina savo pastebėjimus ir sutaria dėl konkrečių kompetencijų galutinio vertinimo.
Vertinamajam pateikiama raštiška vertinimo ataskaita bei jos priedas. Ataskaitą pretendentas, dalyvaujantis konkurse, pateikia konkurso atrankos komisijai, kartu su kitais dokumentais, ataskaitos priedas – rekomendacijos tobulėjimui – skirtas vertinamajam.

Vertinimo rezultatai galioja tris metus. Visą šį laiką vertinimo rezultatai saugomi NMVA.
Pakartotinam vertinimui pretendentai gali registruotis ne anksčiau kaip po 1 metų.